دستهایمان

به هم که می رسند

جانمان

تنفسی اضافه پیدا می کند

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سایه

[گل][قلب]

مهسای فط فاصله

کاش همیشگی باشد بماند جاوید بماند این حس نمیرد..

مهسای خط فاصله

کاش همیشگی باشد بماند جاوید بماند این حس نمیرد..