افسوس

بر زمانهایی می خورم

که عمرم

بی تو به سر کرده است

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
سايه

اگر به واقع بی تو باشد .... آری .

سايه

چنين بودنی به آينده کاری ندارد .... اکنونش نيز پر است ... اما مطئنا نمی تواند خالی از گذشته باشد... چرا که حس می کنم در تمامی گامهای قبلی ام بوده يی و تسلای خاطرم بوده يی ...

سايه

دريا ... دريا .... دريا ..... دريا ...... دريا ....... دريا ........

سايه

به ..... دريا جان امير به تو هم افتخار داد !!!!!!! بابا ............افتخار