از جان عزيزترم!

امواج

برای آرامش گامهای توست

که

لحظه لحظه

شنهای ساحل را شستشو می کنند

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سايه

مهدی

باران ! شرافت نامه به تکلف کلماتش نيست ، به اينها نيست باران . نامه را تنها لحن ، لحن نويسنده نوشته است که بالا مي برد ، لحن خواننده اش وقتي که خوانده مي شود ، لحن صدايي که مثل آب چشمه ، چشمه اي سخت دور افتاده و تنها ...دلم مي خواست مثل بارها که دلم خواست و نديدي بنويسم : « ... اگر امروز مي نويسم ، بعد اين همه وقت ، بعد آن پايان ، بعد آن همه وسوسه دوباره نوشتن و ننوشتن ، بعد آن انتظارها ، تنها يک دليل دارد... و آن دليل تويي ...