عزیزترینم!

برخورد ِ امواجم

با

صخره هایت

برای

به هم زدن ِ آرامشت نیست

مجذوب ِ آرامش ِ آغوشت شده اند

/ 3 نظر / 5 بازدید
سایه

تنها صدایی که به گوش می رسد آن است که ..... سکوت محکوم است ....[لبخند][قلب][گل]

سایه

تمامی آن صخره ها برای ساخته شدن و شکل گرفتن تنها محتاج همین برخوردها هستند و ضربه ها .....[قلب]