پشتِ سکوتم

دفتریست

از

نگاه های گره شده

بین ِ من و تو

/ 6 نظر / 3 بازدید
سایه

اونم چه گره یی...............گره کور که بازم نمیشه ....[نیشخند][زبان][قلب]

سایه

اونم چه دفتری ....... که برگاش تموم هم نمیشه ..............[بغل][نیشخند][قلب]

سایه

اما ..... امان از این سکوت...............که...[قلب][قلب][قلب]

شهرام

چه عجب دریا. ماهنامه زدی پس. شایدم حرف من اثر کرده. البته بعیده. کی به حرف من بودی که این دومیش باشه [نیشخند][قلب]