دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

چگونه ننويسم؟

اینجا دریاست

رد آن را به روی صخره ها دیده‌ای؟

ساحلش را می شناسی؟

آفتابش در نگاهت غروب کرده است؟

عبور امواجش را زیر پای خود حس كرده ای؟

عمقش را می دانی؟

اصلا

شنا بلدی؟

پارو زدن چطور؟

شب دریا را دیده ای؟

تا به حال در دریا گم شده ای؟

 

شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤ - ٦:٠٠ ‎ق.ظ