دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

عناوین مطالب وبلاگ سكوت محكوم

سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
دریا؟ -- حاضر! :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
به دریایی در افتادم ، که پایانش نمی بینم :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
چگونه قبله گذارم ، چو در نماز روم :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
پخته و خام تو را ، گر نپذیرم خامم :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
روشنترین ستاره ام! :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
نیست دست ِ من .. اختیار دل :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
من تو را آسان نیاوردم به دست :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
من مثل تاریکی .. تو مثل مهتاب :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
عزیزترینم :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
حنانهء قشنگم ، سایهء عزیزم! :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
عزیزترین ِ دریا! تولدت مبارک :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
عزیزترینم! زیارت قبول :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
عزیزترینم :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
تو بگی آره ، تمومه :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
عزیزترینم! :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
نگاه دلتنگم رو به آنجاست :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
ماه ِ من! :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
ماه من! :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
ای عزیز ترین :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
بهترين هديه نگاه توست :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
اشکهایمان را دوست دارم :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
همه بادبانها ، بر افراشته :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦
از جان عزيزترم! :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
بالهای يکی شده :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
عزيزترين ِ من! :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
مهمانی :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦
دلم ، همچون تويی را ، نمی‌شناسد :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
خورشيد ِ من :: چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦ :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
پيدا و پنهان :: یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
سوز ِ دل :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
تماشا :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
دم .. فرو بستم :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
معبودم! :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
جانانم! :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
لالايی :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
صدايت می کنم از دل :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
بیداری :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
شیرین :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
بی قراری :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
مخاطب :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
معجزه :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
سکوت :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
نوازش :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
يک آرزو :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
حريفی نيست :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
می بینی؟ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
حضور ِ دوست :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
نقاش ِ خالق :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
عبور :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
همسفر :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
بازتاب :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
اگر خاکستری از من بماند :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
همیشه باش :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
تک نقش :: جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
هزاردستان :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
تصویر ِ خیس :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
حضور :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
دم و بازدم :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
مدیون :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
انتظار :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
عریانی ِ درون :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
آرامش :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
بودن از جنس ِ همیشه :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
يکدلی :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
دلداده :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
حجاب :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
خليل الله :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
به نظاره و تماشا ، به سواحل آ و دريا :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
نقشی شدی که من را .. از روی تو کشيدند :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
يادت نرود دمی ز يادم :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
زمان :: دوشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٦
پاداش ِ صبر :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
ز چشمان تو اين تصوير پيدا شد :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
دريا را ، با تو می خواهم :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
آتش زند به خرمن غم دود ِ آه ِ تو :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
چه بارانی به خود می بيند اين دل :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
بيا بيرون بکش از من .. همه تار و همه پودم :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
دوستتان دارم :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
ای عزيزترين :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
چشم انتظار لحظه‌ی ديدار :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
حبل الله :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
ای جاودانه! :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
تو جان ِ جان ِ جانی :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
سال پيش ، اين روزها :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
ماه ِ من! :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
شمارش لحظات :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
هميشه، آبی بر آتش باش :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
بی تو به سر نمی شود :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
ای همنشين ِِ من :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
ای خوش آن پرواز و اين ديدار :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
چشمت را به نگاهم بده :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
برای سايه :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
ای دريا تا کی، ز نسيمی بی تابی :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥
شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٥
ای عزيزترين! تولدت مبارک :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥
گرم يا سرد ، فرقی نمی کند :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
... :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
زمان :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
دل ديوانه :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥
گل ندارد بی تو رنگ و بويی :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
دل ، به خلوت تو بسته ام :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
شنبه ٢ دی ۱۳۸٥ :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٥
جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
اسير کوی تو :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
جمعه ۱٧ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥
شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥ :: جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥
ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پايم :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥
اشک :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
صدای فريادی از عمق :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
ای پادشه خوبان :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٥
شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
کجاست آن تن همرنگ جان شده؟ :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٥
چرخه ای دوست داشتنی :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
فرو رفتم به دریایی كه نه پا و نه سر دارد :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
حرف دل يلدا :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳۸٥
یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ٢ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
برای تو...سايه :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥
شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٥
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤
یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٤
شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٤
شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤
جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤ :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤ :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
جمعه ٩ دی ۱۳۸٤ :: جمعه ٩ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤
یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
شنبه ۳ دی ۱۳۸٤ :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
تو دريايی و من يک قطره ای جان... :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
خدايا :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
مثل دريا :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ :: شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
اشک نيز شور است :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٤
شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٤
كرم ابریشم :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳۸٤
تو خوب باش :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤
آرزوهای خوب برای تو :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
چگونه ننويسم؟ :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
چه خوش صيد دلم کردی :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٤
جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٤
جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
بی خيال :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٤
جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤ :: جمعه ۸ مهر ۱۳۸٤
پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤
ای ساربان... :: شنبه ٢ مهر ۱۳۸٤
دريا از نگاه تو ديدنی تر است :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
صدايی ديگر :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
با چشم تو می گويم :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳۸٤
مكن عیبم ز میخوانه :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤
ايستاده ام. اما... :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
آرش :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
غواص :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٤
باز بوی باورم خاکستريست :: جمعه ٤ شهریور ۱۳۸٤
پرنده مردنيست؟؟؟ :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٤
... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
از جواب نامه ره خالی چراست :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٤
می شنوی؟ :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
در بحر فتاده ام چو ماهی :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
!!! شک !!! :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
آرزوهايم کجا رفتند؟ :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٤
اگر او بخواهد... :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
بودن يا نبودن؟ :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
دوست :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤
صخره؟ :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٤
منم آرش! :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
چرخه :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٤
... :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
سرمايی استخوان سوز :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
گرداب :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٤
پشت هيچستان :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳۸٤
سالهای سال - داغ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
سراب :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
خدايا ... آرامشم را از تو خواهم :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳۸٤
سکوت :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳۸٤
باران :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳۸٤
انصاف :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤
مرواريد :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
تنها :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
قايق؟ :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳۸٤
پرواز :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
فرياد :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤